Tekstil i koža

KONTROLA KVALITETA

ISPITIVANJE CELE OBUĆE

ZAŠTITA POTROŠAČA

BEZBEDNOST TEKSTILNIH PROIZVODA

USLUGE MONITORINGA

OSTALE USLUE

 

 

KONTROLA KVALITETA

 

 

Svi tekstilni proizvodi i proizvodi od kože koji se nalaze u prometu na teritoriji Republike Srbije, u zavisnosti od vrste, moraju prema razilčitim kriterijumima (pre svih kriterijumima bezbednosti i kvaliteta)  biti u saglasnosti sa propisima koji su u primeni na ovoj teritoriji.  Prema važećim domicilnim propisima, svi tekstilni proizvodi kao i proizvodi od kože, pre uključivanja u promet moraju biti na adekvatan način sertifikovani odnosno opremljeni odgovarajućim dokumentima koji pre svega  garantuju kvalitet predmetne robe.

Ovi dokumenti javljaju se u formi UVERENJA O KVALITETU a izdaju ih za to akreditovane nacionalne kontrolne organizacije (akreditacija ISO IEC 17020 koju potvrđuje Akreditaciono telo Srbije – www.ats.rs) JUGOINSPEKT BEOGRAD  poseduje i uspešno održava pomenutu akreditaciju prethodnih 13 godina, i u tom periodu samostalno i uspešno svim svojim klijentima pruža sve vrste usluga koje se odnose na izdavanje uverenja o kvalitetu, uključujući između ostalog  i obradu ulazne dokumentacije (uvozne fakture, carinske isprave, proizvođačke specifikacije i sertifikati, katalozi itd.), obavljanje adekvatnih laboratorijskih ispitivanja robe, analizu i grupisanje podataka i rezultata, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima SRPS, ISO i EN standarda, izdavanje odgovarajuće dokumentacije, administraciju i drugo.

Kompetentno osoblje, moderna oprema, usmereni resursi i adekvatan sistem upravljanja omogućilo nam je da celokupan proces ocenjivanja usaglašenosti u popunosti prilagodimo potrebama naših klijenata  funkcionalno ga podelivši na tri fleksibilna, dinamička, ekonomična i međuzavisna podprocesa:

 

 

ISPITIVANJE CELE OBUĆE

 

 

U skladu sa aktuelnim trendovima i standardizovanim zahtevima kvalitativne kontrole obuće simuliranjem eksploatacije,  JUGOINSPEKT BEOGRAD je u skup laboratorijskih ispitivanja koja obavlja uvrstio i 4 posebne vrste ispitivanja cele obuće:

slika4 slika3 slika2 slika1

 

 

ZAŠTITA POTROŠAČA

 

 

Ovaj aspekt kontrole sve više dobija na značaju, posebno uzimajući u obzir  aktuelno intenziviranje primene Zakona o zaštiti potrošača, koje se ogleda kako u  radu državnih organa iz ove oblasti tako i  u delovanju sve većeg broja udruženja za zaštitu potrošača. Imajući sve ovo u vidu,  u prethodnom periodu smo, u saradnji sa brojnim udruženjima za zaštitu potrošača, razvili i primenjujemo veoma funkcionalan podsistem koji omogućava kontinuiranu, pravovremenu i efikasnu kontrolu svih  tekstilnih proizvoda i proizvoda od kože koji su predmet reklamacija kao i izdavanje adekvatnih stručnih mišljenja. Najznačajniji elementi ovog podsistema su:

 • najsavremenije metode kontrolisanja
 • posebni, najsavremeniji uređaji za ovu vrstu kontrole, jedinstveni na tržištu Republike Srbije (funkcionisanje i primena u skladu sa svim relevantnim srpskim normama iz ove oblasti)
 • fleksibilni i posvećeni resursi
 • rad u rokovima
 • efikasna administracija dokumentima i upravljanje uzorcima
 • stručna pomoć pri definisanju kriterijuma i puno prilagođavanje klijentovim internim procedurama za rešavanje reklamacija

 

 

BEZBEDNOST TEKSTILNIH PROIZVODA

 

 

Sledeći aktuelne trendove iz oblasti  kontrole usaglašenosti proizvoda sa aspekta bezbednosti i zaštite potrošača, a naročito prateći dinamiku transponovanja propisa Evropske Unije u nacionalno zakonodavstvo, JUGOINSPEKT BEOGRAD odlučio je da svoje osoblje i laboratorijske sisteme osposobi za obavljanje analiza bezbednosti određenih vrsta i grupa proizvoda (u skladu sa aktuelnim Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda kao i korespondirajućim pravilnikom) Uzimajući u obzir vrstu proizvoda kao osnovni kriterijum, želimo da ovom prilikom izdvojimo sledeća ispitivanja :

 

 • ispitivanje bezbednosti dečije odeće
 • ispitivanje hemijske bezbednosti tekstilnih proizvoda
 • ispitivanje hemijske bezbednosti obuće

 

 

USLUGE MONITORINGA

 

 

Pregled i kvantitativna kontrola robe na lageru koja predstavlja obezbeđivanje (kolateral) za sve vrste bankarskih kredita, kao i izradu odgovarajućih izveštaja koji su prihvaćeni od velikog broja poslovnih banaka koje posluju na tržištu Srbije.

 

 

OSTALE USLUGE

 

 

 • pregled opšteg stanja robe;
 • utvrđivanje stanja ambalaže;
 • utvrđivanje svih okolnosti pri prijemu i uskladištenju robe koje su od uticaja na očuvanje ugovorenog kvaliteta i količine robe;
 • utvrđivanje tačnog broja prispele robe;
 • proveru egalizacije;
 • utvrđivanje eventualnih manjkova, rastura i oštećenja pakovanja

pack_obim_tekstil-2 pack_obim_kontrolna-2

test